तालिका नं. ५१.१ - वैदेशिक रोजगारमा जानेको विवरण

वडा नं.महिलापुरुषजम्मा
७० १३५ २०५
३९ १३२ १७१
२७ ३१
४३ २०२ २४५
१५ ८६ १०१
३३ १२० १५३
६७ १५७ २२४
जम्मा २७१ ८५९ १,१३०
प्रतिशतमा २३.९८% ७६.०२%

© 2024 Hexagon Pvt. Ltd.