तालिका नं. ३८ - चुल्होको प्रयोग

वडा नं. अगेनो वा माटोको चूल्हो सुधारिएको चूल्हो ग्याँस चूल्हो विद्युत चूल्हो वा स्टोभ ब्रिकेट चुल्हो जम्मा
१८१ ३५७ ६४ ६०२
८९० १०६ ९९८
७६३ ६७ ८३२
८३८ २६ ८७२
७०६ २२ ७३५
२३९ २३० ४७१
६६० १२ २५ ६९७
जम्मा ४,२७७ ६८२ २४७ ५,२०७
प्रतिशतमा ८२.१४% १३.१% ४.७४% ०.०२% ०%

© 2023 Hexagon Pvt. Ltd.