तालिका नं. ३३ - घरको जोखिमको अवस्था

वडा नं. भुकम्प बाढी पहिरो हावाहुरी कटान वा दुवान जम्मा
३७ २७ ११८ ११ १९३
१५ ५० ८७
२४ १७ ५५ २६ १२४
२५० ३५ ५९४ १७ ९०२
११५ १७ १९ १५५
१९ ७४ १०८
६३ २३ १४ १०७
जम्मा ५१५ ८० ३७२ ६७७ ३२ १,६७६
प्रतिशतमा ३०.७३% ४.७७% २२.२% ४०.३९% १.९१%

© 2024 Hexagon Pvt. Ltd.