तालिका नं. ३० - घरको तला

वडा नं. एकतले दुइतले तीनतले चारतले पाँचतले वा सो भन्दा बढी जम्मा
४७७ ६३ ५४४
८७८ १०५ ९८७
७७४ ३० २० ८२४
६८४ १७१ ८५९
६२५ ६५ ६९१
४२८ ३७ ४६७
६४१ ४८ ६९२
जम्मा ४,५०७ ५१९ ३८ ५,०६४
प्रतिशतमा ८९% १०.२५% ०.७५% ०% ०%

© 2024 Hexagon Pvt. Ltd.