तालिका नं. २६ - घर बनेको सामग्री

वडा नं. ढुंगा, इँटा वा ब्लकलाई माटोले जोडेर बनेको घर ढुंगा, इँटा वा ब्लकलाई सिमेन्टको जोडाइ भएको पक्की आरसीसी स्ट्रक्चर भएको पक्की घर चित्रा भकारी, काठ वा जस्तापाताको बार बारी बनाइएको जम्मा
५७५ २१ ६०१
९३१ ३९ २० ९९८
८२८ ८३२
८२८ २२ १९ ८७२
६९० २० ७१४
३२२ १३६ १२ ४७१
६७१ १६ १४ ७०१
जम्मा ४,८४५ १७२ ६२ ११० ५,१८९
प्रतिशतमा ९३.३७% ३.३१% १.१९% २.१२%

© 2024 Hexagon Pvt. Ltd.