तालिका नं. १६ - अपाङ्गता परिचय पत्रको विवरण

वडा नं. क वर्ग (रातो कार्ड) ख वर्ग (निलो कार्ड) ग वर्ग (पहेँलो कार्ड) घ वर्ग (सेतो कार्ड) जम्मा
१० ३०
१७ १३ १३ ४५
२२
२७
११ २२
जम्मा ५४ ४१ ४२ १५ १५२
प्रतिशतमा ३५.५३% २६.९७% २७.६३% ९.८७%

© 2024 Hexagon Pvt. Ltd.