तालिका नं. ११.१ - पाँच वर्षभन्दा माथिको साक्षरता विवरण

वडा नं. निराक्षर साक्षर जम्मा साक्षरता प्रतिशत
महिला पूरुष जम्मा महिला पूरुष जम्मा महिला पूरुष जम्मा महिला पूरुष जम्मा
१३२ ४३ १७५ १,३१० १,४६२ २,७७२ १,४४२ १,५०५ २,९४७ ४४.४५% ४९.६१% ११.७५%
२९० १४० ४३० १,५३७ १,७६८ ३,३०५ १,८२७ १,९०८ ३,७३५ ४१.१५% ४७.३४% १४.०१%
३६१ १५६ ५१७ १,३८५ १,५९१ २,९७६ १,७४६ १,७४७ ३,४९३ ३९.६५% ४५.५५% १२.६२%
३०९ १३५ ४४४ १,७७९ १,९२५ ३,७०४ २,०८८ २,०६० ४,१४८ ४२.८९% ४६.४१% १५.७%
२०८ १०२ ३१० १,३९७ १,६४४ ३,०४१ १,६०५ १,७४६ ३,३५१ ४१.६९% ४९.०६% १२.८९%
२५९ १११ ३७० १,१२७ १,२५७ २,३८४ १,३८६ १,३६८ २,७५४ ४०.९२% ४५.६४% १०.११%
१६७ ९४ २६१ १,३५७ १,५४३ २,९०० १,५२४ १,६३७ ३,१६१ ४२.९३% ४८.८१% १२.२९%
जम्मा १,७२६ ७८१ २,५०७ ९,८९२ ११,१९० २१,०८२ ११,६१८ ११,९७१ २३,५८९
प्रतिशतमा ६८.८५% ३१.१५% १०.६३% ४६.९२% ५३.०८% ८९.३७% ४९.२५% ५०.७५% १००%

© 2024 Hexagon Pvt. Ltd.