तालिका नं. ६ - मातृभाषा आधारमा जनसंख्या

वडा नं. नेपाली तामाङ मगर थामी नेवारी सुनुवार शेर्पा माझी गुरुङ राई लिम्बु मैथिली हिन्दी भोजपुरी अवधी बजिका जम्मा
१,९४२ ६४ १,१६८ ३,१८७
२,७३१ १२५ १६ ७४ ३९ १,००७ ३,९९२
२,२८८ १५ २४ १,०५३ ३३० ३,७१६
२,११२ ५१८ ९५ ४९ ४९८ ९२६ १३६ ४,३३४
१,८४६ ९३६ ९३६ ३,७२२
६८१ ३९७ ११० ४१७ ८५३ २१५ २,६७३
७६२ १६५ ८२७ १,९३१ २१५ ३,९००
जम्मा १२,३६२ २,२२० २२५ ५५ १,८४६ ५,७४५ ३,०७१ २५,५२४
प्रतिशतमा ४८.४३% ८.७% ०.८८% ०.२२% ७.२३% २२.५१% १२.०३% ०% ०% ०% ०% ०% ०% ०% ०% ०%

© 2023 Hexagon Pvt. Ltd.