तालिका नं. ४२ - जग्गाको परिमाण अनुसार घरधुरी

वडा नं. १ रोपनीसम्म २ देखि ५ रोपनी ६ देखि १० रोपनी ११ देखि २० रोपनी २१ देखि ५० रोपनी ५० रोपनी भन्दा बढि जग्गा नहुने घर संख्या जानकारी प्राप्त नभएको जम्मा
३३ १०५ ९५ १६५ १६२ २१ २१ ६०२
१२८ ३४९ १७८ १५९ १४२ १३ २४ ९९८
५६ २३३ २२५ १७५ १३० १२ ८३२
३९ २८५ २०६ १८२ १४२ १५ ८७२
४७ १४० १५९ १९६ १८२ ११ ७३५
२८ १४३ १०२ ११३ ७६ ४७१
६६ २३१ १८० १४३ ७३ ७००
जम्मा ३९७ १,४८६ १,१४५ १,१३३ ९०७ ७९ ५६ ५,२१०
प्रतिशतमा ७.६२% २८.५२% २१.९८% २१.७५% १७.४१% १.५२% १.०७% ०.१३%

© 2023 Hexagon Pvt. Ltd.