तालिका नं. ३७ - खाना पकाउन प्रयोग हुने मुख्य ईन्धन

वडा नं. दाउरा एलपि ग्याँस गोवरग्याँस मट्टीतेल बिद्युत गुइँठा अन्य जम्मा
५३९ ६३ ६०२
८८६ ११० ९९८
८२८ ८३२
८४२ २९ ८७२
७१० २५ ७३५
४६९ ४७१
६६९ २२ ६९८
जम्मा ४,९४३ २५५ ५,२०८
प्रतिशतमा ९४.९१% ४.९% ०.१५% ०.०२% ०.०२% ०% ०%

© 2023 Hexagon Pvt. Ltd.