तालिका नं. ३५ - बिजुली बत्तिको पहुँच

वडा नं. बिजुली बत्ति पुगेके घर संख्या बिजुली बत्ति नपुगेके घर संख्या जम्मा
५७१ ३१ ६०२
९७७ २१ ९९८
८२५ ८३२
८६५ ८७२
७२१ १४ ७३५
४६८ ४७१
४०२ २९९ ७०१
जम्मा ४,८२९ ३८२ ५,२११
प्रतिशतमा ९२.६७% ७.३३%

© 2023 Hexagon Pvt. Ltd.