तालिका नं. ३२ - भवन भुकम्प प्रतिरोधी

वडा नं. भुकम्प प्रतिरोधी भएको घर संख्या भुकम्प प्रतिरोधी नभएको घर संख्या जम्मा
४७५ १२७ ६०२
९३१ ६७ ९९८
७६१ ७१ ८३२
५९५ २७७ ८७२
५३१ २०४ ७३५
४०५ ६६ ४७१
५९३ १०८ ७०१
जम्मा ४,२९१ ९२० ५,२११
प्रतिशतमा ८२.३५% १७.६५%

© 2023 Hexagon Pvt. Ltd.