तालिका नं. ३ - गाउँपालिकाको टोलगत घरधुरी तथा जनसंख्या

वडा नं.टोलको नामटोलको कोडघरधुरीमहिलापुरुषजम्मा
ल्हछेवर  Update 1 ३७ ८८ १२५ २१३
क्यामा  Update 2 ८३ २२० २४९ ४६९
तेछिम  Update 3 ७३ १६५ १७५ ३४०
गुम्देल  Update 4 ११६ २९८ २८५ ५८३
बाल्दिङ  Update 5 ६३ १८५ १८१ ३६६
च्याउँके  Update 6 ३७ ११२ ९७ २०९
पत्करी  Update 7 ६८ १५० १६७ ३१७
चरी पेकरनास  Update 8 ८१ २१३ २३० ४४३
चामरु ठाडोखोला  Update 9 ४४ १२० १२७ २४७
जम्मा ६०२ १,५५१ १,६३६ ३,१८७
थाप्रा  Update 1 २६ ७४ ६९ १४३
गाेरूण्डा  Update 2 १४ ३७ ५२ ८९
दोखर्पा  Update 3 ७३ १३९ १६६ ३०५
तार्जे  Update 4 ६२ ९८ १०९ २०७
भण्डार  Update 5 २९ ४४ ४८ ९२
सिम झोरेनी  Update 6 ४० ८२ १०१ १८३
रत्नज्याेती लुबु   Update 7 १३८ २४८ २६३ ५११
देउराली थोदुङ  Update 8 ४० ७० ७४ १४४
गर्चा  Update 9 ३७ ७८ ८७ १६५
साेतर्मु   Update 10 ६३ १२५ १४८ २७३
गैरी छिपछिपे  Update 11 २४ ३९ ४० ७९
सेर्दी गाउँ  Update 12 ३२ ७३ ६६ १३९
माथिल्लाे बाम्ती  Update 13 ११० १८९ १९७ ३८६
तल्लाे बाम्ती  Update 14 ७२ १५१ १४८ २९९
पाँगा  Update 15 ५० ९० ९१ १८१
ठाडाे स्वारा  Update 16 ७२ १३० १४२ २७२
राेशी  Update 17 ११६ २५९ २६५ ५२४
जम्मा ९९८ १,९२६ २,०६६ ३,९९२
बसेरी   Update 1 २४ ४३ ५१ ९४
पानिटार  Update 2 ३१ १०५ ११६ २२१
देविथान  Update 3 २८ ९९ १०५ २०४
दम्सादिङ  Update 4 ३४ ७० ८२ १५२
चण्डिथान  Update 5 ३६ ८८ ९७ १८५
लाफ्रा  Update 6 ४८ ९९ ११३ २१२
झिस्मिरे  Update 7 ४२ ९७ १०५ २०२
चरम गोविन्दे  Update 8 ६१ ११९ १३४ २५३
साल्मे यासरु  Update 9 ४० ९१ ९८ १८९
पाकुम  Update 10 ५६ १०४ १२३ २२७
चिर्मालु  Update 11 ७४ १६५ १५८ ३२३
पुना बेसी   Update 13 ७१ १४० १६० ३००
काेरन्दु  Update 14 ११ २७ २६ ५३
नेका सल्लेनी   Update 15 १७ २६ ४३ ६९
नेका बान्द्रे  Update 16 ३६ ८३ १०३ १८६
बेल्दिङ   Update 17 ७० ११० १४२ २५२
कुबु   Update 18 ६१ १०३ १२२ २२५
एकाङ्क  Update 19 ७२ १३२ १५५ २८७
दर्नासा   Update 20 २० ४५ ३७ ८२
जम्मा ८३२ १,७४६ १,९७० ३,७१६
हिलेघुर्मिसे  Update 1 १६ ५४ ५३ १०७
लाप्चाने  Update 2 ३१ ७३ ८३ १५६
मैदाने  Update 3 ३६ १०८ ९८ २०६
हुँगातनी  Update 4 ३३ ७१ ७४ १४५
गचेप्टे  Update 5 २५ ६९ ७७ १४६
पाखनडाँडा  Update 6 १२ ३० २५ ५५
वलखी  Update 7 ६६ १७७ १६५ ३४२
सुकुर  Update 8 २० ४३ ३७ ८०
बुर्सुवा  Update 9 १३ ३७ २९ ६६
लेलेदिम  Update 10 ७२ १८४ २०४ ३८८
गिलुवा  Update 11 ५२ ११० १२७ २३७
च्यादलु  Update 12 ११८ २५१ २५६ ५०७
गैरिखर्क   Update 13 ३३ ६२ ६७ १२९
दिम्रुसुप्ती   Update 14 २६ ७५ ७१ १४६
डाँडागाउँ  Update 15 २७ ८१ ९५ १७६
तेर्साबाटा मिलनचोक   Update 16 ४७ ११० ११३ २२३
चण्डिथान   Update 17 ३८ १०१ १०६ २०७
सल्लेपाला  Update 18 ५६ १५१ १४४ २९५
सरबत  Update 19 २१ ५१ ५६ १०७
पिर्फे  Update 20 १२ २९ ३१ ६०
सारेखोला  Update 21 १६ ३३ ३५ ६८
पाखन्थली  Update 22 २५ ६५ ७२ १३७
शान्तिनगर  Update 23 ७७ १७६ १७५ ३५१
जम्मा ८७२ २,१४१ २,१९३ ४,३३४
वन्चरे   Update 1 २८ ५२ ५७ १०९
भितरी  Update 2 १६ ३२ ३७ ६९
फाती  Update 3 ९३ १९३ २०९ ४०२
पानीघाट  Update 4 ७४ १४८ १६९ ३१७
उर्माखु  Update 5 ३८ ७२ ८० १५२
जिदु क  Update 6 ३१ ८२ ९८ १८०
जिदु ख  Update 7 ४५ १३४ १५० २८४
बेसी  Update 8 ७४ १८६ २२८ ४१४
प्रगती   Update 9 ७५ १९० २०१ ३९१
समाबेसी  Update 10 ४५ १२० १५५ २७५
कार्की टोल   Update 11 ७५ १८४ २१६ ४००
बाह्रमासे   Update 12 ६४ १४७ १७६ ३२३
डाँडाखर्क   Update 13 ७७ १७८ २२८ ४०६
जम्मा ७३५ १,७१८ २,००४ ३,७२२
चुलेपु  Update 1 २५ ७० ६९ १३९
ढुंगे  Update 2 २५ ७७ ८३ १६०
प्रिदी   Update 3 ३० ९१ ९७ १८८
किवी   Update 4 २६ ७० ७५ १४५
नागिडाँडा   Update 5 २१ ५२ ५८ ११०
हलिसे  Update 6 १९ ४३ ५१ ९४
मुर्थुम्की   Update 7 २३ ७९ ६९ १४८
डाङ्डुङे  Update 8 ३८ ८२ ९१ १७३
सिँदुरेखोला   Update 9 १४ ३७ ३८ ७५
घुणेनी   Update 10 ११ ३३ २५ ५८
सतार   Update 11 ३१ ७७ १०३ १८०
झगरेखानी   Update 12 २४ ५४ ५८ ११२
भित्रिखानी   Update 13 २३ ७५ ६३ १३८
कालो चौतारा  Update 14 २० ४८ ५८ १०६
तामे   Update 15 १३ ३८ ३९ ७७
रोटे  Update 16 १९ ५३ ६० ११३
सुर्के  Update 17 १६ ३९ ५१ ९०
सोलावन   Update 18 ३२ ९३ १०८ २०१
दुदिले   Update 19 ३९ १०१ १२४ २२५
लाप्सिङ्गे   Update 20 २१ ३१ ५२
खुदुर्की   Update 21 १५ ४६ ४३ ८९
जम्मा ४७१ १,२७९ १,३९४ २,६७३
१ न‌ं. टोल  Update 1 ८९ २६२ २७३ ५३५
२ न‌ं. टोल  Update 2 ४२ ११४ १२२ २३६
पिपलडाँडा   Update 3 ६० १७० १६७ ३३७
ठिन्केपु   Update 4 १७ ५४ ५६ ११०
कोलडाँडा रुना   Update 5 ६९ १६४ १६२ ३२६
बुम्देल लहरे टोल  Update 6 ५४ १२४ १२१ २४५
दाँते गर्सुप भेडाखोर   Update 7 ३५ ८२ ९४ १७६
तिलौरु बिल्लाम  Update 8 २४ २४ ४८
तोस्केर   Update 9 ७५ २०३ २२० ४२३
पोल्दिम   Update 10 ६७ १६७ १५५ ३२२
माझगाउँ   Update 11 ५० १३५ १४५ २८०
काभ्रे   Update 12 २४ ५३ ६३ ११६
चण्डिथान  Update 13 ४० १३५ १५३ २८८
डिलखर्क   Update 14 ४७ १३६ १५८ २९४
माङ्लु   Update 15 २४ ७३ ९१ १६४
जम्मा ७०१ १,८९६ २,००४ ३,९००
कूल जम्मा ५,२११ १२,२५७ १३,२६७ २५,५२४

© 2024 Hexagon Pvt. Ltd.