तालिका नं. २८ - घरको छाना

वडा नं. जस्तापाता ढुंगा वा टायल खर वा फुस चित्रा, भकारी, त्रिपाल काठको छाना भएको ढलान माटोको छाना भएको अन्य जम्मा
५३३ ५६१
९२९ १२ ११ ४२ ९९५
७७८ ४४ ८२६
५२५ ३०४ १० २४ ८६४
३९१ २९२ १५ ७०९
४२१ ४४ ४६९
६४२ ४१ ११ ६९६
जम्मा ४,२१९ ७४६ ४५ १० ९० ५,१२०
प्रतिशतमा ८२.४% १४.५७% ०.०६% ०.८८% ०.२% १.७६% ०.०२% ०.१२%

© 2023 Hexagon Pvt. Ltd.