तालिका नं. २३ - खानेपानी ल्याउँदा (जाँदा आँउदा र पानी भर्दा) लाग्ने समय

वडा नं. घरैमा धारा भएको ५ मिनेटसम्मको दुरीमा ५ – १५ मिनेटको दुरीमा १५ मिनेटभन्दा बढी समय लाग्ने जम्मा
४३५ १५३ १३ ६०२
९९४ ९९८
७७१ ३७ १३ ११ ८३२
६५९ १४१ ४२ ३० ८७२
५०४ १७२ ३३ २६ ७३५
४१८ १७ १६ २० ४७१
६१२ ६४ २४ ७०१
जम्मा ४,३९३ ५८७ १४२ ८९ ५,२११
प्रतिशतमा ८४.३% ११.२६% २.७३% १.७१%

© 2023 Hexagon Pvt. Ltd.