तालिका नं. २ - पालिकाको वडा अनुसार जम्मा घरधुरी तथा जनसंख्या

वडा नं.घरधुरीमहिलापुरुषजम्मा
६०२ १,५५१ १,६३६ ३,१८७
९९८ १,९२६ २,०६६ ३,९९२
८३२ १,७४६ १,९७० ३,७१६
८७२ २,१४१ २,१९३ ४,३३४
७३५ १,७१८ २,००४ ३,७२२
४७१ १,२७९ १,३९४ २,६७३
७०१ १,८९६ २,००४ ३,९००
जम्मा ५,२११ १२,२५७ १३,२६७ २५,५२४
प्रतिशतमा ४८.०२% ५१.९८%

© 2024 Hexagon Pvt. Ltd.