तालिका नं. १४ - वित्तीय पहुँच बैंक वा सरकारी संस्थामा बैंक खाता हुनेको विवरण

वडा नं. बैंक तथा सहकारी संस्थामा खाता हुनेको संख्या
महिलापुरुषजम्मा
३८६ ७२९ १,११५
३७५ ६८८ १,०६३
१२४ ३६९ ४९३
४१० ६६३ १,०७३
२७ ४८ ७५
१७६ २५८ ४३४
१४७ २९७ ४४४
जम्मा १,६४५ ३,०५२ ४,६९७
प्रतिशतमा ३५.०२% ६४.९८%

© 2023 Hexagon Pvt. Ltd.